Zarządzenia Wójta Gminy kadencja 2018-2023

 

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok  

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przejmowania przez Gminę Godziesze Wielkie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób, które te urządzenia wybudowały

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie 

Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Urzędu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 15/2018  Wójt Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na obszarze gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego, egzekucji administracyjnej należności niepodatkowych

Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 po zmianach

Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania statutów sołectw położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Bałdoń

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Biała

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Borek

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Godziesze Małe I

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Godziesze Małe II

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Godziesze Wielkie

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Godzieszki

Załącznik nr 8 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Józefów

Załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Kakawa-Kolonia

Załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Kąpie

Załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Końska Wieś

Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Krzemionka

Załącznik nr 13 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Nowa Kakawa

Załącznik nr 14 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Rafałów

Załącznik nr 15 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Saczyn

Załącznik nr 16 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Skrzatki

Załącznik nr 17 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Stara Kakawa

Załącznik nr 18 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Stobno

Załącznik nr 19 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Stobno Siódme

Załącznik nr 20 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Takomyśle

Załącznik nr 21 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Wola Droszewska

Załącznik nr 22 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Wolica  

Załącznik nr 23 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Zadowice

Załącznik nr 24 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Zajączki Bankowe

Załącznik nr 25 do zarządzenia Nr 19/2019 Statut sołectwa Żydów

Zarządzenie  Nr 20/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na obszarze Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 stycznia 2019 roku w zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2018 r. własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 stycznia 2019 roku w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie, konserwację naprawę odzieży roboczej w Godzieszach Wielkich

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonych zamówień w ramach przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II"

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Godziesze Wielkie w zakresie zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia dokumnentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla operacji pn.: "Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji" 

Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2019 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji wniosków dotyczących dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla operacji "Ja w internecie"

Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok  

Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Godzieszach Wielkich

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie na rok szkolny 2019/2020  

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy Godziesze Wielkie z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2019 roku 

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie harmonogramu i trybu przyznawania nagród i stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczestników konkursów, olimpiad i zawodów sportowych, których organizatorami są jednostki organizacyjne Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku

Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie objęcia przez gminę Godziesze Wielkie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie objęcia przez gminę Godziesze Wielkie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu  

Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 marca 2019 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań Gminy Godziesze Wielkie z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2019 roku

Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego (działalności) instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie za 2018 rok

Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zmian w planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr  429/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 lutego 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzieszach Wielkich

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2018

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 kwietnia 2019 roku w sprawie sprzedaży mienia ruchomego jako majątku zbędnego i powołania komisji ds. przeprowadzenia zbycia mienia ruchomego

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 kwietnia 2019 roku w sprawie sprzedaży mienia ruchomego jako majątku zbędnego i powołania komisji ds. przeprowadzenia zbycia mienia ruchomego

Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Takomyśle

 Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego

Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej

Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stobnie Siódmym

Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarzadzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 maja 2019 roku  w sprawie  powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego w Żydowie

Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej

Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym

Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 maja 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez  Gminę Godziesze Wielkie w 2019 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego w Żydowie

Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej

Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stobnie Siódmym

Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego w Żydowie

Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej

Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym

Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania zespołu szkół / szkoły podstawowej przez ustępującego dyrektora

Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2019 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2034

Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 ze zmianami

Zarządzenie Nr  91/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Sylwii Cuper ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr  92/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Jarych ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr  93/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Marii Andrzejak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr  94/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Martyny Marii Nawrockiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 lipca 2019 roku  zmieniające Zarządzenie nr 465/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z 21 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 lipca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godzieszach Wielkich

Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia środków wyodrębnionych w budżecie gminy Godziesze Wielkie na rok 2020 stanowiących fundusz sołecki

Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika jednostki organizacyjnej

Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2019 roku

Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2019 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie  z dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla operacji pn. " Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i części Woli Droszewskiej - etap III", operacji pn. "Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie" i operacji pn. "Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich".

Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie  z dnia 09 sierpnia 2019 roku w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie  z dnia 09 sierpnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu z tytułu najmu/dzierżawy za nieruchomości stanowiące własność Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie  z dnia 09 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 sierpnia 2019 roku

    Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 sierpnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie  z dnia 09 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Gminie Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 sierpnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 465/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z  21 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora w Zespole Szkół w Woli Droszewskiej

Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 2 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora w Szkole Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego w Żydowie

Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 września 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2020

Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji wniosków dotyczących dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elizy Anny Wójcik ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Karty Audytu Wewnętrznego", "Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego", "Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego"

Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie określenia wytycznych w zakresie ustalenia systemu zarządzania ryzykiem w Gminie Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 120/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przyjęcia do realizacji na rok 2019 zadania audytowego zapewniającego

Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 września 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2019 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 1 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego zadań z zakresu  administracji rządowej na rok 2019 ze zmianami

Zarządzenie Nr 124/2019 zmieniające zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie harmonogramu i trybu przyznawania nagród i stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczestników konkursów, olimpiad i zawodów sportowych, których organizatorami są jednostki organizacyjne Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i nieruchomościami

Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 października 2019 roku w sprawie przyznawania nagród Wójta Gminy Godziesze Wielkie nauczycielom oraz dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 października 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 października 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

 

Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 października 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2019 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 października 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elizy Anny Wójcik ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019

Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów

Zarządzenie Nr 134/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 135/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 136/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 października 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2019 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej dla jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez referat oświaty w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania przetargu, oceny i wyboru oferentów na: Przetargi organizowane w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w ramach wykonywania uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr  139/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2020

Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2034

Zarządzenie Nr 141/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 142/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 143/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu Planu Finansowego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Zarządzenie Nr 145/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2019 r. własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie  Nr 146/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego

Zarządzenie Nr 147/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 148/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 149/2019 Wójta  Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2019 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 150/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 roku

Zarządzenie Nr 151/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 152/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 153/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 155/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 156/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w okresie zimowym 2019/2020

Zarządzenie Nr 157/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych dla zadania pn "Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Godziesze Wielkie"

Zarządzenie Nr 158/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 159/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie  z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

 Zarządzenie Nr 160/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Zarządzenie Nr 161/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 162/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 163/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Kakawie

Zarządzenie Nr 164/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Kakawie

Zarządzenie Nr 165/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła im. w Starej Kakawie

Zarządzenie Nr 166/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego, egzekucji administracyjnej należności niepodatkowych

Zarządzenie Nr 168/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie Nr 164/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Kakawie

Zarządzenie Nr 169/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2020 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 170/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Godziesze Wielkie w zakresie zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 171/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych

Zarządzenie Nr 172/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na realizację zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2020 roku

Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 174/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z 29 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Finansowego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 175/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 176/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie Nr 177/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 lutego 2020 roku w sprawie harmonogramu i trybu przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczestników konkursów, olimpiad i zawodów sportowych, których organizatorami są jednostki organizacyjne Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 178/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie projektów na realizację zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku

Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" wraz z określeniem zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie"

Zarządzenie Nr 180/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych dla Urzędu Gminy Godziesze Wielkie w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji

Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wyboru projektów na realizację zadania własnego Gminy Godziesze Wielkie w zakresie  sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2020 roku

Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 183/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 184/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Godzieszki

Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 marca 2020 roku w sprawie zasad zapewnienia dzieciom i uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Godziesze Wielkie oraz zasad zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

Zarządzenie Nr 186/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok

Zarządzenie Nr 187/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok

Zarządzenie Nr 188/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2019 

Zarządzenie Nr 189/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 190/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Godziesze Wielkie 

Zarządzenie Nr 191/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 192/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 193/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 kwietnia 2020 roku zmieniające zarządzenie Nr 190/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 194/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych dla inwestycji "Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji" 

Zarządzenie Nr 196/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 197/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 198/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 200/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 201/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia sposobu postępowania z odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych objętych izolacją

Zarządzenie Nr 202/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 196/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 203/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 204/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 205/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla operacji realizowanego projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Zarządzenie Nr 206/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2020 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 207/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 208/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie przeniesienia Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 209/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie i dokonywanie zmian w treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 210/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 211/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Godziesze Wielkie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Zarządzenie Nr 212/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 213/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 maja  2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 50/2019 Wójt Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich

Zarządzenie Nr 214/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 215/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2020 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 216/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 217/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 218/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu / dzierżawy za nieruchomości stanowiące własność Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 219/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 220/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

 

Zarządzenie Nr 221/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

 

Zarządzenie Nr 222/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 czerwca 2020 mroku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 198/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Godziesze Wielkie 

 

Zarządzenie Nr 223/2020  Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 224/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 225/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 226/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2020 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 227/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2034

Zarządzenie Nr 228/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Barbary Magdaleny Spychały ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 229/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok po zmianach

Zarządzenie Nr 230/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Kakawie

Zarządzenie Nr 231/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 232/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 233/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wdrożenia procedury pomiaru temperatury ciała i weryfikacji obowiązku zakrywania twarzy

Zarządzenie Nr 234/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu/dzierżawy za nieruchomości stanowiące własność Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 235/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 236/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 lipca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2020 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 237/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia środków wyodrębnionych w budżecie gminy Godziesze Wielkie na rok 2021 stanowiących fundusz sołecki

Zarządzenie Nr 238/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu  Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 239/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla operacji pod nazwą "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" i operacji pn. "Remont budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym i magazynowym w Kakawie Kolonii nr 39, wraz z zakupem sprzętu sportowego - w ramach programu szatnia na medal"

Zarządzenie Nr 240/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2020 roku

Zarządzenie Nr 241/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 242/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu  Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 243/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Kakawie

Zarządzenie Nr 244/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2021

Zarządzenie Nr 245/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat w budynkach mieszkalnych gospodarczych i inwentarskich powstałych na skutek huraganu - nawałnicy w dniu 26 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie Nr 246/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 roku

Zarządzenie Nr 247/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 września 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 11/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przejmowania przez Gminę Godziesze Wielkie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób, które te urządzenia wybudowały

Zarządzenie Nr 248/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 249/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 250/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr  251/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 września 2020 roku zmieniajace zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2020 rok własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 252/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 234/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu/dzierżawy za nieruchomości stanowiące własność Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 253/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 254/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 255/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 256/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2020-2034

Zarządzenie Nr 257/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 września 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2020 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 258/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020 po zmianach

Zarządzenie Nr 259/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 01 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 209/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przekazywanie i dokonywanie zmian w treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 260/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 9 października 2020 roku w sprawie objęcia przez Gminę Godziesze Wielkie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie Nr 261/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 9 października 2020 roku w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy Godziesze Wielkie nauczycielom oraz dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 262/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 263/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 października  2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 264/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów

Zarządzenie Nr 265/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 266/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 267/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian z Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 268/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 października 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2020 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 269/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2035

Zarządzenie Nr 270/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok

Zarządzenie Nr 271/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu Planu Finansowego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2021 rok

Zarządzenie Nr 272/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 listopada 2020 roku zmieniające Zarządzenie nr 245/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich powstałych na skutek huraganu - nawałnicy w dniu 26 sierpnia 2020 roku

Zarządzenie Nr 273/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarzadzenie Nr 274/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 275/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzedu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 276/2020 Wójta Gminy Godzisze Wielkie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej w Urzedzie Gminy w Godzieszach Wielkich

Zarządzenie Nr 277/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 278/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie wporwadzenia zmian w Planie Finansowym Urzedu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 279/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie "Inspektora bezpieczeństwa teleinforamtycznego Ochrony Informacji Niejawnych" oraz "Administratora systemu teleinformatycznego Ochrony Informacji Niejawnych"

Zarządzenie Nr 280/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2020 rok

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie Nr 291/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie Nr 297/2021 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 stycznia w sprawie