Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że podpisana została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. 

Zgodnie z założeniami programu dofinansowanie odbioru w/w odpadów będzie stanowiło dla posiadacza odpadów pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
W związku z powyższym podmiot ubiegający się o odbiór w/w odpadów do złożonej deklaracji dotyczącej ilości i rodzaju posiadanych odpadów rolniczych zobowiązany jest do przedstawienia Gminie Godziesze Wielkie następujących dokumentów:

1. posiadacz odpadów ubiegający się o pomoc de minimis:

-  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

2. posiadacz odpadów ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać na adres: Urząd Gminy Godziesze Wielkie, Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe. W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny 62 76 11 089 wew. 20. Sprawę prowadzi Pani Anna Pilarczyk.

Nieprzedstawienie podmiotowi udzielającemu pomocy w/w dokumentów w terminie do 15 czerwca 2020r. jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy w postaci odbioru, transportu, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. 

                Przewidywany termin odbioru w/w odpadów I połowa lipca 2020r. O konkretnym terminie zostaniecie Państwo poinformowani po wyznaczeniu szczegółowego harmonogramu odbioru przez Wykonawcę zadania.

 

 Wójt Gminy

Józef Podłużny

 

Pliki do pobrania:

  1. Deklaracja dotycząca ilości i rodzaju posiadanych odpadów rolniczych
  2. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  3. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  5. Klauzula informacyjna w przedmiocie ochrony danych osobowych.
  6. Oświadczenie dotyczące posiadacza odpadów.

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software