Informacja o miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych

z terenu Gminy Godziesze Wielkie

                Wójt Gminy Godziesze Wielkie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu  Gminy Godziesze Wielkie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Rodzaj odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania   odpadów komunalnych        

Zmieszane odpady komunalne

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
„Orli Staw"

Orli Staw 2 62-834 Ceków Kolonia

Odpady zielone

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

      

               Aktualny cennik opłat za przyjmowanie odpadów do ZUOK „Orli Staw”

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC