Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że podpisana została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Zgodnie z założeniami programu dofinansowanie odbioru w/w odpadów będzie stanowiło dla posiadacza odpadów pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.W związku z powyższym podmiot ubiegający się o odbiór w/w odpadów do złożonego wniosku o udział w programie priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  z działalności rolniczej” dotyczącego posiadanych odpadów przeznaczonych do usunięcia zobowiązany jest do przedstawienia Gminie Godziesze Wielkie następujących dokumentów:

  1. posiadacz odpadów ubiegający się o pomoc de minimis:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;

  1. posiadacz odpadów ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać na adres: Urząd Gminy Godziesze Wielkie, Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe lub dostarczyć osobiście. W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny 62 76 11 089 wew. 20. Sprawę prowadzi Pani Anna Pilarczyk.

Nieprzedstawienie podmiotowi udzielającemu pomocy w/w dokumentów w terminie do 05 lipca 2023r. jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy w postaci odbioru, transportu, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Planowany termin odbioru w/w odpadów to III kwartał 2023r. O konkretnym terminie zostaniecie Państwo poinformowani po wyznaczeniu szczegółowego harmonogramu odbioru przez Wykonawcę zadania.

W przypadku niewykorzystania środków dotacji w pierwszym etapie będzie możliwość odbioru odpadów od kolejnych rolników - zgodnie z kolejnością zgłoszenia na listę rezerwową.

 

z up. WÓJTA GMINY

Małgorzata Banaś

SEKRETARZ GMINY

 

Pliki do pobrania:

  1. Wniosek o udział w programie priorytetowym „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;
  2. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
  3. Oświadczenia dotyczące posiadacza odpadów;
  4. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
  5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Informacja o realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w 2023 roku (scan)

 

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software