Godziesze Wielkie, dn. 10.08.2022r.

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie”

Wójt Gminy Godziesze Wielkie zgodnie z art. 6c ust.3c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz.1297 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego m.in. na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Jednocześnie przypominam, że Rada Gminy Godziesze Wielkie postanowiła o dokonywaniu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj.  szkół i placówek administracji publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie. 

W związku z powyższym wyznaczam właścicielom w/w nieruchomości niezamieszkałych termin do dnia 11 października 2022r. na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

W oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2) właściciel nieruchomości niezamieszkałej wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę i który jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

W/w odwołanie oświadczenia oraz oświadczanie są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie” i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania umowy.

 

z up. WÓJTA GMINY

Alicja Jędrasiewicz

Z-CA WÓJTA GMINY


Załączniki:

  1. Oświadczenie właściciela nieruchomości niezamieszkałej o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Godziesze Wielkie, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.
  2. Odwołanie oświadczenia właściciela nieruchomości niezamieszkałej o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Godziesze Wielkie, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia.

 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie” - pdf

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software