Zgodnie z art. 6i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 202r., poz. 1297 z późn. zm.) powstanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstaje:

 • w przypadku nieruchomości zamieszkałej, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec (opłata nie jest, więc uzależniona od tego czy w danym miesiącu odpady zostały odebrane czy nie);    
 • w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalona przez Radę Gminy Godziesze Wielkie w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty, natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, włączonej do gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przeznaczonych do zbierania odpadów na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów na danej nieruchomości.  

 

Na mocy uchwały nr V/40/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 postanowiono o dokonywaniu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj.  szkół i placówek administracji publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Godziesze Wielkie. Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe, nie włączone go gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych, zobowiązane są do posiadania indywidualnej umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe:

 

 • 28,00 od mieszkańca – za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 56,00 zł od mieszkańca - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3,00zł miesięcznie od mieszkańca, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 • Zwolnienie obowiązuje od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie wcześniej niż od 01 stycznia 2020 r.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Wójta Gminy Godziesze Wielkie o każdej zmianie warunków mających wpływ na zakres otrzymanego zwolnienia poprzez złożenie nowej deklaracji.

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe: 

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady:

1. za odpady komunalne zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny: 

 • za pojemnik o pojemności 120l –  24,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 240l –  48,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 340l –  68,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 660l –  132,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 1100l –  220,00 zł
 • za worek o pojemności 120l – 24,00 zł

 

2. za odpady komunalne jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 

 • za pojemnik o pojemności 120l –  72,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 240l –  144,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 340l –  204,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 660l –  396,00 zł
 • za pojemnik o pojemności 1100l –  660,00 zł
 • za worek o pojemności 120l – 72,00 zł

  

Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje przez samowymiar w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.

Wobec powyższego, w/w opłatę należy uiszczać bez dodatkowego wezwania (urząd gminy nie wystawia faktur, nakazów ani innych dokumentów określających wysokość opłaty).

 

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r., poz. 1297 z późn. zm.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklaracje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega pod przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Wszelkie informacje na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Godziesze Wielkie lub pod numerem telefonu 62 76 11 089 wew. 20.

Copyright Godziesze Wielkie © 2021. Wykonanie: JTC Software