Zarządzenia Wójta Gminy kadencja 2014-2018

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2014 rok

Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na obszarze Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2014-2022

Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok

Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2014 rok

Zarządzenie  Nr 8/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2014-2022

Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postepowania sadowego, egzekucji administracyjnej należności niepodatkowych 

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na obszarze Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2015 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej  

Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie sposobu przyznawania pożyczki mieszkaniowej wraz ze sposobem naliczania odsetek od przyznanej pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

   Załączniki do zarządzenia

Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Godziesze Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego (działalności) instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie za 2014 rok

Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Godziesze Wielkie z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 lutego 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2015 własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2015 roku 

Zarządzenie Nr 28/2015  Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2014

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 marca 2015 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyłonienia wykonawców do realizacji zadań w zakresie sportu w 2015 roku

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji wniosków dotyczących dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie 

Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Godziesze Wielkie z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku

 

 

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok 

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 kwietnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2015 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej. 

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia kwot stypendium szkolnego w II półroczu roku szkolnego 2014/2015 

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 

Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych dla zadania pn. :"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok 

Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2015 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 49A/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia kwot stypendium szkolnego w II półroczu roku szkolnego 2014/2015

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych dla inwestycji "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie" realizowanej w ramach zadania pn.: Etap II, Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie"

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok 

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok  

Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok  

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2015 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej. 

Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia Procedury monitoringu projektu: "termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki" - System wewnętrznej kontroli i zarządzania danymi

Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych dla zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"

Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa wsi Wola Droszewska, Gmina Godziesze Wielkie  

Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok 

Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Planie finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe

Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Godziesze Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum 

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2015 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2015-2022

Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie objęcia przez Gminę Godziesze Wielkie udziałów w Spółce z ograniczona odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2015-2022

Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 lipca 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 lipca 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 lipca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2015 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Piotrowskiej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Marii Kokocińskiej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Piechota ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 77a/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 2 lipca 2015 roku w sprawie lokalizacji przystanków przy drogach gminnych nr 675912P i 675940P Godziesze Małe - Zadowice

 

Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na rok 2016 stanowiących fundusz sołecki 

Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

 

 

Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Godziesze Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie korekty ustalonych środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na rok 2016 stanowiących fundusz sołecki  

Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, zieleńców i tuneli foliowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie wodą pochodzącą z gminnej sieci wodociągowej 

Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 za pierwsze półrocze 2015 roku

Informacja o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2015 roku budżetu Gminy Godziesze Wielkie

Załącznik nr 1 do informacji - dochody

Załącznik nr 2 do informacji - wydatki

Załącznik nr 3 do informacji - wydatki majątkowe, w tym zadania i zakupy inwestycyjne

Załącznik nr 4 do informacji - fundusz sołecki na 2015 rok

Załącznik nr 4 do informacji - realizacja funduszu sołeckiego w I półroczu 2015 roku

Załącznik nr 5 do informacji - wykaz udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

Załącznik nr 6 do informacji - wykaz udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 7 do informacji - zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz wydatków zrealizowanych z tych środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2015 roku Gminy Godziesze Wielkie

 

Zarządzenie nr 87/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Zarządzenie nr 88/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół działających na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie nr 89/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie nr 90/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie nr 91/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2015 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie nr 92/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych dla zadania pn: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"

Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Godziesze Wielkie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynność z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2016

Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie objęcia przez Gminę Godziesze Wielkie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.

Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 września 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 września 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2015 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej.

Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych dla zadania pn: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"

Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2015-2022

Zarządzenie Nr 106/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 01 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 107/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 października 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie nr 108/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 109/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 października 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji wniosków dotyczących dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 110/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 października 2015 roku w sprawie przyznania nagród Wójt Gminy Godziesze Wielkie nauczycielom szkół gminnych

Zarządzenie Nr 111/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 października 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok 

Zarządzenie Nr 112/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 października 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok 

Zarządzenie 112a/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia X Powiatowego Festiwalu Pieśni Legionowej i  Historycznej na dzień 12 listopada 2015 roku pn.: "TU WSZĘDZIE JEST MOJA OJCZYZNA..."

Zarządzenie Nr 113/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 114/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 117/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie objęcia przez gminę Godziesze Wielkie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie Nr 118/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 listopada 2015 roku w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sadowego, egzekucji administracyjnej należności niepodatkowych

Zarządzenie Nr 119/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie nr 120/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016-2022

Zarządzenie nr 121/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2016

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3a, nr 3b, nr 3c

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Materiały informacyjne dotyczące projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 122/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok 

Zarządzenie Nr 123/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 124/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 125/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015 roku 

Zarządzenie Nr 126/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 127/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia kwot stypendium szkolnego w I półroczu roku szkolnego 2015/2016

Zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w 2015 roku

Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 01 grudnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2015 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 130/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok    

Zarządzenie Nr 131/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 132/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w okresie zimowym 2015/2016

Zarządzenie Nr 132a/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Godziesze Wielkie w jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie Nr 133/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 134/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok 

Zarządzenie Nr 135/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Godziesze Wielkie w zakresie zaciągania zobowiązań 

Zarządzenie Nr 136/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 137/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 138/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok

Zarządzenie Nr 139/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2015-2022

Zarządzenie Nr 140/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzania zmian w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

Zarządzenie Nr 141/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 po zmianach

Zarządzenie Nr 142/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016

Zarządzenie Nr 143/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości w Bibliotece Publicznej Gminy Godziesze Wielkie

    Załączniki do zarządzenia: część 1           część 2

Zarządzenie Nr 144/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia dokumentacji zasad rachunkowości w jednostek budżetowych gminy dla których obsługę finansową prowadzi Urząd Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 145/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Godziesze Wielkie w zakresie zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 146/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie Nr 147/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 148/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 149/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie brakowania dokumentów z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 150/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Godziesze Wielkie z zakresu rozwoju sportu w 2016 roku

Zarządzenie Nr 151/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2016 roku

Zarządzenie Nr 152/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika jednostki organizacyjnej

Zarządzenie Nr 153/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 lutego 2016 roku w sprawie brakowania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 154/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich pełnomocnictwa do złożenia razem z Powiatem Kaliskim wniosku o dofinansowanie projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim" realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Zarządzenie Nr 155/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 156/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z zakresu rozwoju sportu w 2016 roku

 

 

Zarządzenie Nr 157/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Zarządzenie Nr 158/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie na rok szkolny 2016/2017, a także kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Zarządzenie Nr 159/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 marca 2015 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Zarzadzenie Nr 159a/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz intstrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Zarządzenie Nr 160/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 161/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 162/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środki higieny osobistej dla pracowników Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 163/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 164/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 165/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 166/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie prowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 167/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji w sprawach o świadczenia wychowawcze 

Zarządzenie Nr 168/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 169/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego (działalności) instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie za 2015 rok

Zarządzenie Nr 170/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2015

 Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Zarządzenie Nr 171/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie harmonogramu i trybu przyznawania nagród  i stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczestników konkursów, olimpiad i zawodów sportowych, których organizatorami są jednostki organizacyjne Gminy Godziesze Wielkie

     Załączniki do zarządzenia

Zarządzenie Nr 172/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Gminie Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 173/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie określenia kwot stypendium szkolnego w I półroczu roku szkolnego 2015/2016

Zarządzenie Nr 174/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie objęcia przez gminę Godziesze Wielkie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie Nr 175/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 176/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 ze zmianani

Zarządzenie Nr 177/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad opracowywania arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest gmina Godziesze Wielkie na rok szkolny 2016/2017 

Zarządzenie Nr 178/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2016 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie nr 179/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych dla zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 675903P Krzemionka - Stara Kakawa"

Zarządzenie Nr 180/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 181/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 kwietnia 2016 rok w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 182/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie nr 183/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych dla zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała" (od posesji Pana Zadłużnego do posesji Pana Łuczaka)"

Zarządzenie Nr 184/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 185/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 186/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie  

Zarządzenie Nr 187/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 maja 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 188/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 maja 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 189/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji wniosków dotyczących dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr  190/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania przetargu, oceny i wyboru oferentów na: Przetargi organizowane w zakresie inwestycji i remontów realizowanych w ramach wykonywania uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 191/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 192/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 193/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 194/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok 

Zarządzenie Nr 195/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok 

Zarządzenie Nr 196/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 8 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2016 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 197/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2016 roku własnych zadań i9nwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 198/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie powołania zespołu do realizacji zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap" realizowanego w ramach wykonywania uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie 

Zarządzenie Nr 199/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 200/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 201/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie objęcia przez Gminę Godziesze Wielkie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie  Nr 202/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 203/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 204/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2016-2025

Zarządzenie Nr 205/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Księdza Stanisława Trzeciaka ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

Zarządzenie Nr 206/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Emilii Jaźwiec ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

Zarządzenie Nr 207/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójt Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia środków wyodrębnionych w budżecie gminy Godziesze Wielkie na rok 2017 stanowiących fundusz sołecki

Zarządzenie Nr 209/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 210/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 lipca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2016 r. własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej 

Zarządzenie Nr 211/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 212/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 208/2016 z dnia 06 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia środków wyodrębnionych w budżecie gminy Godziesze Wielkie na rok 2018 stanowiących fundusz sołecki 

Zarządzenie Nr 213/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących dofinansowania budowy przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek  i w miejscowości Wolica

Zarządzenie Nr 214/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 215/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 lipca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2016 r. własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej 

Zarządzenie Nr 216/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 217/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 218/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 lipca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 212/2016 z dnia 06 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia środków wyodrębnionych w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na rok 2017 stanowiących fundusz sołecki

Zarządzenie Nr 218a/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie" obejmującego: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie i Termomodernizację budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starej Kakawie  

Zarządzenie Nr 219/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 za pierwsze półrocze 2016 roku

Zarządzenie Nr 220/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 221/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 222/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji wniosków dotyczących dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Borek i w miejscowości Wolica

Zarządzenie Nr 223/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia VI Powiatowego Festiwalu pieśni Legionowej i Historycznej na dzień 14 listopada 2016 roku pn. "TU WSZĘDZIE JEST MOJA OJCZYZNA..."

Zarządzenie Nr 224/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia stanowiska do odkażania części spustowych zbiorników w pojazdach asenizacyjnych opróżniających zbiorniki na terenie oczyszczalni ścieków w Saczynie

Zarządzenie Nr 225/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych dla zadania pn:"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie polegająca na utwardzeniu destruktem" 

Zarządzenie Nr 226/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 226 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 227/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2016 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 228/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 229/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 230/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za kontrolowanie przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych.

Zarządzenie Nr 231/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji na terenie Gminy Godziesze Wielkie "Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym 2016 roku" przypadających w dniach od 30 września i 02 października 2016 roku oraz "Gminnego Święta Sportu" w dniu 02 października 2016 roku 

Zarządzenie Nr 232/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 września 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2017

Zarządzenie Nr 233/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych dla zadania pn. "Termomodernizacja świetlicy szkolnej w Godzieszach Wielkich"

Zarządzenie Nr 234/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 675912P  i nr 675940P Godziesze Małe - Zadowice"

Zarządzenie Nr 235/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 236/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok 

Zarządzenie Nr 237/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 238/2016  Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2016 r. własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 239/2016  Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 ze zmianami

Zarządzenie Nr 240/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 października 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 241/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 października 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 242/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 października 2016 roku w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy Godziesze Wielkie nauczycielom szkół gminnych

Zarządzenie Nr 243/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 października 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Nr 244/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu postepowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Godziesze Wielkie w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zarządzenie Nr 244a/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów

Zarządzenie Nr 245/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 roku

Zarządzenie Nr 246/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 247/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 248/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 249/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 250/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 251/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 252/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 listopada 2016 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji zadania pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie. Krzemionka, Biała, Wola droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych" realizowanego w ramach wykonu ywania uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 253/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2026

Zarządzenie Nr 254/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2017

Zarządzenie Nr 255/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 256/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze na 2016 rok

Zarządzenie Nr 257/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia projektu Planu Finansowego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 258/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2016 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 259/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Skrzatki, Gmina Godziesze Wielkie"

Zarządzenie Nr 260/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich i udzielenia upoważnień

Zarządzenie Nr 261/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 262/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok 

Zarządzenie Nr 263/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 264/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 grudnia 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 265/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 266/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy za grunty na terenie Gminy Godziesze Wielkie przeznaczone pod działalność gospodarczą

Zarządzenie Nr 267/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok 

Zarządzenie Nr  268/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 269/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia czynności odbiorowych dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy w Gminie Godziesze Wielkie zad. nr 1 - stanowiące część inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap"

Zarządzenie Nr 270/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok  

Zarządzenie Nr 271/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok  

Zarządzenie Nr 272/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2016 rok

Zarządzenie Nr 273/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok 

 

Zarządzenie Nr 274/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego, egzekucji administracyjnej należności niepodatkowych

Zarządzenie Nr 275/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Godziesze Wielkie dla samorządowej instytucji kultury  

Zarządzenie Nr 276/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie udzielenia upoważnienia p.o. Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich do prowadzenia postępowania w sprawach ustalenia i wypłaty jednorazowego świadczenia, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 277/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 po zmianach

Zarządzenie Nr 278/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017

Zarządzenie Nr 279/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownika jednostek organizacyjnych Gminy Godziesze Wielkie w zakresie zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 280/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 stycznia 201 7 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 281/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu postepowań o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 282/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 283/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 284/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 lutego 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 189/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji w celu weryfikacji wniosków dotyczących dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 285/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Godziesze Wielkie z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2017 roku

Zarządzenie Nr 286/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie Nr 287/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 248/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 października 2016 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 288/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 289/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Nr 290/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie na rok szkolny 2017/2018 

Zarządzenie Nr 291/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie harmonogramu i trybu przyznawania nagród i stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczestników konkursów, olimpiad i zawodów sportowych, których organizatorami są jednostki organizacyjne Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 292/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 293/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 294/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2017 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 295/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie wysokości stawek czynszu najmu za lokale, garaże oraz grunty stanowiące własność Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 296/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich i dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie

Zarządzenie Nr 297/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie objęcia przez Gminę Godziesze Wielkie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie Nr 298/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego (działalności) instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie za 2016 rok

Zarządzenie Nr 299/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2016

    Załącznik nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

    Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2016r.

Zarządzenie Nr 300/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 301/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Godziesze Wielkie z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2017 roku

Zarządzenie Nr 302/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 roku 

Zarządzenie Nr 303/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2017 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 304/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzieszach Wielkich

Zarządzenie Nr 305/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 ze zmianami

Zarządzenie Nr 306/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 roku

Zarządzenie Nr 307/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 308/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich

Zarządzenie Nr 309/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie 

Zarządzenie Nr 310/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 308/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich

Zarządzenie Nr 311/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 309/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie

Zarządzenie Nr 312/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 313/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok  

Zarządzenie Nr 314/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich

Zarządzenie Nr 315/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie

Zarządzenie Nr 316/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie objęcia przez gminę Godziesze Wielkie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu 

Zarządzenie Nr 317/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmiany zapisu w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich

Zarządzenie Nr 318/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla operacji "Otwarta wspólnota - rewitalizacja gminy"

Zarządzenie Nr 318a/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich pełnomocnictwa do realizacji projektu pn." Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne

Zarządzenie Nr 319/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 320/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 321/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok   

Zarządzenie Nr 322/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 323/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa wsi Godziesze Małe II ul. Ostrowska, Gmina Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 324/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 maja 2017 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 roku

Zarządzenie Nr 325/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla Projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap" w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020"

Zarządzenie Nr 326/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 327/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 328/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 329/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 330/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2026

Zarządzenie Nr 331/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Dziwińskiej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 332/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Marii Noculak ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 333/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Eweliny Klofik ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 334/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Lewandowskiej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 335/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawieustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej działającej przy Urzedzie Gminy w Godzieszach Wielkich

Zarządzenie Nr 336/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 337/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenie i stosowania środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"

Zarządzenie Nr 338/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia środków wyodrębnionych w budżecie gminy Godziesze Wielkie na rok 2018 stanowiących fundusz sołecki

Zarządzenie Nr 339/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji do wyboru ofert w postepowaniach prowadzonych na podstawie regulaminu wprowadzonego zarządzeniem nr 244/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 października 2016 roku dla procedur udzielania zamówień publicznych, o których mowa w paragrafie 5 i paragrafie 6 regulaminu

Zarządzenie Nr 340/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania o nazwie "Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Borek, Wolica, Żydów, Etap I - Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica"  

Zarządzenie Nr 341/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2017 roku

Zarządzenie Nr 342/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru zadania o nazwie "Lokalny Program Rewitalizacji"

Zarządzenie Nr 343/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 344/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 345/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 346/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie objęcia przez Gminę Godziesze Wielkie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

Zarządzenie Nr 347/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla oparacji "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I" 

Zarządzenie Nr 348/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat w budynkach mieszkalnyc, gospodarczych i inwentarskich powstałych na skutek huraganu - nawałnicy w dniach 10-12 sierpnia 2017 roku

Zarządzenie  Nr 349/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok  

Zarządzenie Nr 350/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 351/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 352/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 roku 

Zarządzenie Nr 353/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 354/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 września 2017 roku zmieniające zarzadzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 355/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 września 2017 roku w sprawie opracowania materiałów plkanistycznych do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2018

Zarządzenie Nr 356/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 wrzesnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2017 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowe

Zarządzenie Nr 357/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 września 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 358/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 września 2017 roku w sprawie zmianw Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok  

Zarządzenie Nr 359/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 13/UG/2009 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 maja 2009 roku w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze

Zarządzenie Nr 360/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 września 2017 roku w sprawie naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Godziesze Wielkie

Zarzadzenie Nr 361/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 362/2017 Wójta  Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 wrzesnia 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarzadzenie Nr 363/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 364/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 365/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwentorkiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I"

Zarządzenie Nr 366/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 367/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 października 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2017 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 368/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 października 2017 roku w sprawiepowołania Komnisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania onazwi: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Żydowa i części Borku - zadanie Nr 2, w ramach projektu Budowa kanalizacji sanotarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II Etap"

Zarzadzenie Nr 369/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 października 2017 roku w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy Godziesze Wielkie nauczycielom szkół gminnych

Zarządzenie Nr 370/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 października 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarkich powstałych na skutek nawałnicy w dniu 5 na 6 października 2017 roku 

Zarządzenie Nr 371/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 października 21017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 372/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarzadzenie Nr 373/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok  

Zarzadzenie Nr 374/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

Zarządzenie Nr 375/2017 Wójta gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 października 2017 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora w Szkołach Podstawowych w Starej Kakawie i Żydowie

Zarządzenie Nr 376/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 października 2017 roku zmieniające zarządzenie Nr 247/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 377/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 378/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 379/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 października 2017 roku  

Zarządzenie Nr 380/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. gospodarki wodno - ściekowej

Zarządzenie Nr 381/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 października 2017 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Godziesze Wielkie

Zarzadzenie Nr 382/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich powstałych na skutek huraganu - nawałnicy - w dniach z 28 na 29 października 2017 roku 

Zarządzenie Nr 383/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 384/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 listopada 2017 roku zmieniajace zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2017 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 385/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018-2027

Zarzadzenie Nr 386/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2018

Zarządzenie  Nr 387/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia projektu Planu Finansowego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarzadzenie 388/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian ndo budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie 389/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok  

Zarządzenie Nr 390/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 listopada 2017 roku zmianiające zarządzenie nr 247/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 391/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w okresie zimowym 2017/2018

Zarządzenie Nr 392/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkiez dnia 29 listoppada 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 393/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 roku

Zarządzenie Nr 394/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 395/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzedu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok  

Zarzadzenie Nr 396/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 397/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 398/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie na rok szkolny 2018/2019  

Zarządzenie Nr 399/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Godziesze Wielkie na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 400/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 ze zmianami 

Zarządzenie Nr 401/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uslalenia czsu pracy Urzedu Gminy w Godzieszach Wielkich 

Zarządzenie Nr 402/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 403/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 404/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zatweirdzenia Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018

Zarządzenie Nr 405/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Godziesze Wielkie w zakresie zaciągania zobowiązań

Zarządzenie Nr 406/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarzadzenie Nr 407/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 408/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2017-2026

Zarządzenie Nr 409/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniajace zarządzenie Nr 304/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 marca 2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzieszach Wielkich

Zarzadzenie Nr 410/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 247/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie  

Zarzadzenie Nr 411/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzedu Gminy Godziesze Wielkie

Zarzadzenie Nr 412/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok 

Zarządzenie Nr 413/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2017 rok  

Zarządzenie Nr 414/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich do realizacji zadań z zakresu prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiazywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu  

Zarządzenie Nr 415/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wysokosci kosztów wezwania sk ierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczę ciem postepowania sądowego , egzekucji administracyjnej nale ż no ś ci niepodatkowych

Zarządzenie Nr 416/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. oświaty

Zarządzenie Nr 417/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie w zamian za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 418/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dokumentacji opisujacej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 419/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 04 stycznia 2018 roku w sprawie świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym przez operatora wewnętrznego w tworzonym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie  

Zarządzenie Nr 420/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarzadzenie Nr 421/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarzadzenie Nr 422/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 stycznia 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 13/UG/2009 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z 04 maja 2009 roku w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników samorządowych na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze

Zarzadzenie Nr 423/2018Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w naborze na wolne stanowisko inspektora

Zarządzenie Nr 424/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości dodatków funkycjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół działających na terenie Gminy Godziesze Wielkie  

Zarządzenie Nr 425/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 426/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 427/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Godziesze Wielkie z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2018 roku 

Zarządzenie Nr 428/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku

Zarządzenie Nr 429/2018 Wójta gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 lutego 2018 roku zmieniajace zarządzenie Nr 304/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzieszach Wielkich 

Zarządzenie Nr 430/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie sprostowania błędu rachunkowego  

Zarządzenie Nr 431/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok 

Zarządzenie Nr 432/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok 

Zarządzenie Nr 433/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wniosku o świadczenie dodatkowych usług realizowanych przez Gminę Godziesze Wielkie w zakresie odbierania odpadów zielonych biodegradowalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Zarządzenie Nr 434/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 252/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 listopada 2016 roku w sprawie powołania Zespołu do reazliacji zadania pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z moderniazcją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych" realizowanego w ramach wykonywania uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 435/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawiepowołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzedzie Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 436/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do dokumentacji opisujacej przyjete zasady (polityki) rachunkowości w Bibliotece Publicznej Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 437/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wykonania obowiązków wynikających z "Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami komunalnymi"

Zarządzenie Nr 438/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 marca 2018 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań Gminy Godziesze Wielkie z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Godziesze Wielkie w 2018 roku

Zarządzenie Nr 439/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 440/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego (działalności) instytucji kultury - Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie za 2017 rok

Zarządzenie Nr 442/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie harmonogramu i trybu przyznawania nagród i stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczestników konkursów, olimpiad i zawodów sportowych, których organizatorami są jednostki organizacyjne Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 443/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarzadzenie Nr 444/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzedu Gminy w Godzieszach Wielkich  

Zarządzenie Nr 445/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 446/2018  Wójta Gminy Godziesze Wierlkie z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzedu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 447/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds.  nieruchomosci i ochrony przyrody

Zarządzenie Nr 448/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia rozmowy kawlifikacyjnej w naborze na wolne stanowisko inspektora ds. nieruchomości i ochrony przyrody 

Zarządzenie Nr 449/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 450/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 451/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmien w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 452/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez gminę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze śrdoków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych

Zarządzenie Nr 453/2018 Wójta Gmniny Godziesze Wielkie z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2018 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej 

Zarządzenie Nr 454/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budzetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 455/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzedu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok 

Zarządzenie Nr 456/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 457/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok  

Zarządzenie Nr 458/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 459/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2018 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 460/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej w Gminie Godziesze Wielkie 

Zarządzenie Nr 461/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji do przejęcia dokumentów znajdujących sie na stnowisku Pełnomocnika ds. informacji niejawnych

Zarzadzenie Nr 462/2018 Wójta gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok 

Zarządzenie Nr 463/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 464/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych  

Zarzadzenie Nr 465/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 466/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. księgowości budżetowej i rozliczeń płacowo - ubezpieczeniowych pracowników oświaty

Zarządzenie nr 467/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w naborze na wolne stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej i roliczeń płacowo - ubezpieczeniowych pracowników oświaty

Zarządzenie Nr 468/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich

Zarządzenie Nr 469/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania oraz określenia zadań Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 470/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 01 czerwca 2018 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich do realizacji zadań z zakresu rządowego programu "Dobry start" oraz upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji w sprawach z zakresu programu "Dobry start"

Zarządzenie Nr 471/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Kornackiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

Zarządzenie Nr 472/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 czerwca 2018 roku zmieniające zarządzenie Nr 442/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie harmonogramu i trybu przyznawania nagród i stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczestników konkursów, olimpiad i zawodów sportowych, których organizatorami sa jednostki organizacyjne Gminy Godziesze Wielkie  

Zarządzenie Nr 473/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planie Finansowym Urzędu Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarzadzenie Nr 474/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 czerwca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2018 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 475/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 476/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2018 - 2027

Zarządzenie Nr 477/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 478/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018 ze zmianami

Zarządzenie Nr 479/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 lipca 2018 roku zmieniająca zarządzenie nr 425/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 480/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zarządzenie Nr 481/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zarządzenie Nr 482/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmiany zapisu w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich

Zarzadzenie Nr 483/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia dokumantacji opisującej przyjete zasady (polityki) rachunkowości dla operacji: "Przebudowa drogi gminnej nr 675904P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia", "Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu uzytkowania na Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. Termomoernizacja budynków uzyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Bzrzeiny, Godziesze Wielkie", "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszcalni ścieków w Godzieszach małych - Etap II"

Zarządzenie Nr 484/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgormadzonej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie   

Zarządzenie Nr 485/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 486/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 487/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 lipca 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 71/2006 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z 28 kwietnia 2006 roku w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich

Zarządzenie Nr 488/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 lipca 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 465/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z 21 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 489/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia środków wyodrębnionych w budżecie gminy Godziesze Wielkie na rok 2019 stanowiacych fundusz sołecki

Zarządzenie Nr 490/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie objęcia przez gminę Godziesze Wielkie udziałów Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu

Zarządzenie Nr 491/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia częstotlowości i czasu trwania szkoleń okresowych z dziedziny bezpieczeństwa i hieny pracy

Zarzadzenie Nr 492/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzedu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 493/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2018 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 494/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie odwołani, powołania oraz określenia zadań Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 495/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przekszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego, organizowanego przez Gminę Godziesze Wielkie oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni

Zarządzenie Nr 496/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 01 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie  

Zarządzenie Nr 497/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2018 r.

Załączniki do zarządzenia Nr 497/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2018 r. część 1

Załączniki do zarządzenia Nr 497/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2018 r.  część 2

Zarządzenie Nr 498/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 499 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 500 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie odwołania zarządzenia Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 01 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 501/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 sierpnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2018 r. własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarządzenie Nr 502/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Godziesze Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 

Zarządzenie Nr 503/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 504/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarzadzenie Nr 505/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2019

Zarządzenie Nr 506/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 września 2018 roku w sprawie objęcia przez Gminę Godziesze Wielkie udziałów w spółce Oswiatlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu

Zarzadzenie Nr 507/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 508/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie  z dnia 11 września 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2018 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Zarzadzenie Nr 509/2018  Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 510/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 roku  

Zarządzenie Nr 511/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 września 2018 roku  w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 512/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wysokości stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 513/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 września 2018 w 2018 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objetych Rządowym programem pomocy uczniom w 2018 roku - "Wyprawka szkolna"

Zarzadzenie Nr 514/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 515/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 września 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2018 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej  

Zarządzenie Nr 516/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 01 października 2018 roku w sprawieRegulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

  Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 516/2018

  Załacznik nr 2 do Zarządzenia nr 516/2018

Zarządzenie Nr 517/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników aktywów i pasywów  

Zarządzenie Nr 518/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 października 2018 roku w sprawie przyznania nagród Wójta Gminy Godziesze Wielkie nauczycielom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie  

Zarzadzenie Nr 519/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 października 2018 roku w sprawie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego  

Zarzadzenie Nr 520/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 października 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarzadzenie Nr 521/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 października 2018 roku w sprawie zmianw Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 522/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 października 2018 roku w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich  

Zarządzenie Nr 523/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 października 2018 roku zmieniające Zarządzenie nr 465/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z 21 maja 2018 roku w sprawie wprowadzania regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 524/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2019-2029   

Zarządzenie Nr 525/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Godziesze wielkie na rok 2019  

Zarządzenie Nr 526/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Planie Finansowym Urzędu Gminy Godziesze Wielkie na 2018 rok  

Zarządzenie Nr 527/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie  z dnia 06 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia projektu Planu Finansowego Urzedu Gminy Godziesze Wielkie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 528/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2018 roku w zmieniajace zarządzenie w sprawie przyjęcia Programu realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2018 roku własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej  

Zarządzenie Nr 529/2018 Wójta gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu zobowiązanego do przyjecia skazanych w celu wykonywania pracy

Zarządzenie Nr 530/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania o nazwie "Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego związanego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" wraz z infrastrukturą towarzyszacą"

Zarządzenie Nr 531/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych

Zarzadzenie Nr 532/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania o nazwie "Przebudowa drogi gminnej Kakawa Kolonia - Nowa Kakawa" 

Zarządzenie Nr 533/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Godziesze Wielkie

Zarzadzenie Nr 534/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie nieodpłatnego użyczenia Radnym Rady Gminy Godziesze Wielkie tabletów będących własnością Gminy Godziesze Wielkie    

Zarządzenie Nr 535/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w okresie zimowym 2018/2019 

Zarządzenie Nr 536/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środki higieny osobistej dla pracowników Urzędu Gminy Godziesze Wielkie